Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

 

Bartın Defterdarlığı Misyon ve Vizyonu

 

Misyonumuz

        “Ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak amacıyla, belirlenmiş maliye politikaları çerçevesinde ve iyi yönetişim ilkeleri gözetilerek, etkili ve verimli bir personel politikasıyla kurumsal etkinliği artırmak, görev alanına dahil idari, mali ve hukuki konularda insan faktörünü esas alarak, gelişmeye açık, çözüm odaklı ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla kaliteli hizmet üretmektir.”

Defterdarlığımızın Vizyonu

        “Bakanlığımız ilke ve hedefleri doğrultusunda toplumsal refahın artırılmasını sağlamak üzere; insan odaklı, katılımcı ve tarafsız bir anlayışla çağdaş hizmet standartlarını gerçekleştiren, mali disiplinden ödün vermeden kullanımında bulunan kamu kaynaklarını en etkin ve verimli bir şekilde değerlendirebilen, saydamlığı ve hesap verebilirliği önceleyen, uygulamayı takip eden ve denetleyen, adil, güvenilir ve kaliteli mali hizmet sunan örnek bir Defterdarlık.”